Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Witteveen Furniture Trading BV, te Ouderkerk a/d Amstel gedeponeerd onder nummer 33.285.358
 

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden van onze website:

www.project-inrichting.nl/pdf/voorwaarden-witteveen.pdf
 

 
Artikel 1 Definities
1.1. Witteveen Furniture Trading bv is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend worden aangeduid met: “wij”.
1.2. Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richt, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
1.3. Onder “producten/zaak” wordt verstaan alle produkten die met toepassing van dezealgemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede alle diensten w.o. advisering die wij voor de wederpartij verrichten.
1.4. Onder “vertrouwelijke informatie” wordt verstaan: Alle in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde gegevens en/of informatie alsmede alle door ons voor het sluiten van de overeenkomst of van de uitvoering hiervan verstrekte bedrijfsinformatie en bedrijfsgegevens. Voorts worden hieronder verstaan alle gegevens en informatie van derden die de wederpartij in het kader van deze overeenkomst heeft ontvangen of vernomen.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.
2.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.4. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 
Artikel 3 Aanbieding
3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
3.2. Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en of toezeggingen hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
3.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 
Artikel 4 Totstandkoming
4.1. De overeenkomst komt tot stand, indien ons aanbod vrijblijvend is, op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod, dan wel op het moment dat door ons een begin van uitvoering is gemaakt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod van de wederpartij binnen de door ons gestelde termijn.
4.3. Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
4.4. Indien de wederpartij een aanbod doet en of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding. Indien wij dit aanbod en of deze opdracht schriftelijk aanvaarden dan wel wanneer wij met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

4.5. Indien een aanbieding of offerte door koper/opdrachtgever aanvaard wordt heeft verkoper het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper/opdrachtgever te herroepen.
4.6. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
 
Artikel 5 Prijs
5.1. De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en of levering en of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en of lasten van derden; zij zijn gebaseerd op levering af ons magazijn/bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.
5.2. De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Nederlandse valuta of in een andere door ons schriftelijk overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen. Wij zijn gerechtigd om betaling van het equivalente bedrag in Euro’s te vorderen.
5.3. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
5.4. Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
5.5. Het gestelde in sub 5.4. geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.
5.6. Ingeval van toepassing van artikel 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10 % of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
5.7. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, lossing etc. nimmer in onze prijzen inbegrepen.
5.8. Kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, w.o. kisten, pallets, kratten, verpakkingsmateriaal of gereedschap, worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.
5.9. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en of wijzigingen (w.o. wijzigingen in specificaties) van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
5.10. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.
5.11. Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim in geval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.
5.12. Behoudens het bepaalde in sub 5.1. zijn eenmalige en meermalige emballage niet in de prijs in begrepen en wordt afzonderlijk, tegen kostprijs, in rekening gebracht. Op emballage rustende overheidslasten zijn eveneens voor rekening van de wederpartij.
5.13. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi, websites en andere mailuitingen zijn samengesteld kunnen wij voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wederpartij kan hieraan geen verplichtingen van ontlenen.
 
Artikel 6 Levering en montage
6.1. Opgegeven levertijden en of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
6.2. Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, dan kan de wederpartij nimmer aans praak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6.3. De opgegeven leveringstijden en of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en of onderdelen.
6.4. Levering geschiedt af magazijn/bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en op de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden opgegeven.
De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder: opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
6.5. Indien meer dan vier dagen na de overeengekomen datum van in ontvangstneming zijn verstreken zonder dat afname van de wederpartij heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dit geval is de wederpartij gehouden tot betaling van alle als gevolg hiervan door ons te lijden schade (w.o. alle door ons gemaakte kosten) alsmede 25 % van de bruto verkoopwaarde van de producten uit hoofde van annuleringsvergoeding.
6.6. Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen opgeven. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op de deelleveringen.
6.7. Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is het eigendom van de zaak door ons nog niet overgedragen.
6.8. Montage door wederpartij of dienst wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij of diens wederpartij. Alle kosten voortvloeiend uit problemen bij montage door wederpartij of dienst wederpartij geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij of diens wederpartij en kunnen niet op ons verhaald worden. Alle kosten die voortvloeien uit de gevolgen van foutieve montage of onzorgvuldig handelen zullen verhaald worden op de wederpartij.
 
Artikel 7 Transport
7.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt het transport/de verzending voor rekening en risico van de wederpartij.
7.2. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken zoals bijvoorbeeld containers, fusten, kisten, kratten of pallets, worden door ons bepaald, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 8 Betaling
8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij ofwel contant te geschieden ofwel via automatische incasso, uiterlijk bij aflevering van de zaak, respectievelijk uiterlijk binnen veertien dagen na faktuurdatum. Deze termijnen gelden als fatale termijnen, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.
8.2. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij door ons anders is aangegeven. Indien door ons buitenlandse valuta zijn aangegeven, dan geldt dat tegen de koers van de dag die is overeengekomen, bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden tegen de koers van de dag der betaling.
8.3. Bij niet betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijn is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 8.1
genoemde betalingstermijnen.
8.4. Bij niet betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijnen houden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.
8.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
8.6. De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig wordt
erkend. In het laatste geval is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15 % van het verschuldigde bedrag voor het betrokken produkt op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
8.7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissementen of surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8.8. Wij zijn ten alle tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de wederpartij verschuldigde bedrag.
8.9. Wij hebben het recht onze vordering op de wederpartij op welke wijze dan ook aan derden over te dragen zonder verdere aanmaning of zonder dat betekening noodzakelijk is. Er dient slechts een schriftelijke mededeling van deze overdracht door ons aan de wederpartij te worden gedaan, waardoor de wederpartij slechts schuldbevrijdend  aan de derde kan betalen.
8.10. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt zullen wij een betalingsherinnering toesturen, de kosten hiervan bedragen €5,- per verstuurde herinnering. 
 
Artikel 9 Opschorting en retentierecht
9.1. Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan een of meerdere van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen.
9.2. Te allen tijde (w.o. bij deelleveringen) hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid, zoals een bankgarantie, te verlangen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen door de wederpartij. Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten.
9.3. Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet.
9.4. Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij.
9.5. Wij behoudens ons het recht voor onze vorderingen, inclusief de kosten als bedoeld onder 9.4 te verhalen op de zaken als genoemd in 9.3, met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen.
9.6. Wij hebben het recht om, indien de wederpartij ondanks schriftelijk aanmaningen met daarin vervat een betalingstermijn van minimaal zeven dagen zijn verplichtingen niet volledig nakomt, onmiddellijk de nog niet betaalde en/of bij ons aanwezige producten van de wederpartij te verkopen en aan een derde te leveren en onverminderd ons recht op een schadevergoeding, de opbrengst te verrekenen met de openstaande fakturen en de kosten zoals genoemd in 9.4.
9.7. Ingeval de wederpartij naar ons oordeel niet voldoende kredietwaardig lijkt voor de nakoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd alle contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan ons krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
 
Artikel 10 Garantie
10.1. Wij garanderen gedurende een periode van 12 maanden na aflevering van een product dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde product bij normaal gebruik deugdelijk zijn.
10.2. Garantie als genoemd in sub 10.1 geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door ons gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en/of normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming, dan wel indien sprake is van gebruik voor andere dan de normale doeleinden.
10.3. Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven in sub 10.1 strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke termijn.
10.4. Transportkosten van het product die zijn gemaakt in het kader van het beroep op de garantie komen voor rekening van de wederpartij.
10.5. De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep op garantie terecht blijkt, zijn de kosten van expertise voor onze rekening.
 
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1. Wij behoudens ons het eigendom voor van alle door ons krachtens gesloten en nog te sluiten overeenkomsten aan de wederpartij afgeleverde en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
11.2. Nu wij krachtens overeenkomst als sub 11.1 tevens ten behoeve van de wederpartij door deze de vergoede werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom als in sub 11.1 genoemd tevens totdat de wederpartij ook deze vordering van ons geheel heeft voldaan.
11.3. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die wij tegen de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst zoals hiervoor in sub 11.1 en 11.2 bedoeld.
11.4. Zolang het juridische en economische eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaak niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in artikel 11.5.
11.5. Het is de wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of af te leveren zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
11.6. De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
11.7. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
11.8. De wederpartij is verplicht op ons eerste verzoek:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage aan ons af te geven.
b. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan ons te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.
c. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaak te merken als ons eigendom.
d. op andere manieren medewerking te verlenen aan redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot zaken willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk verhinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
11.9. Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de wederpartij voor aansprakelijk-
heid als houdster van de zaak.
11.10. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
11.11. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, houden wij ons het recht voor de afgeleverde zaken, waarop het in sub 11.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. In dat geval zullen wij en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de wederpartij te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen. De wederpartij verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag. 
 
Artikel 12 Overmacht
12.1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.
12.2. Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opgeleverde omstandigheden gelden in ieder geval:
verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, w.o. (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leveranciers.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende en/of ondergeschikten.
13.2. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevende en/of ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen, en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
13.3. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevenden en/of ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij de zaak die schade heeft veroorzaakt heeft gekocht, dan wel tot het bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald.
13.4. Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in sub 13.3. als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.
13.5. Het bepaalde in artikel 13.2, 13.3 en 13.4 geldt slechts voor zover onze aansprakelijkheid ingevolge de wet of overeenkomst (w.o. begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van artikel 13.2, 13.3 of 13.4 zou volgen.
13.6. Indien de wederpartij consument is, gelden voor onze aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen.
 
Artikel 14 Reclamaties
14.1. De wederpartij is gehouden het product, zodra dit door hem is ontvangen, te keuren en vast te stellen of het product in orde is of dat de werkzaamheden in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd.
14.2. Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde zaak als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van faktuurbedragen, dienen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaken respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de faktuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.
14.3. Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren.
14.4. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
14.5. Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.
14.6. Ingeval wij onderdelen van een zaak vervangen of in geval wij een zaak volledig vervangen worden wij eigenaar van de vervangen (oude) zaak.
14.7. De gereclameerde producten dienen slechts te worden geretourneerd wanneer wij daarmee akkoord gaan.
 
Artikel 15 Ontbinding
15.1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst,  alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag voor surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
15.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten.
15.3. Indien het bepaalde in sub 15.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.
 
Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1. Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele eigendomsrechten (w.o. auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsnamenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op al onze uitvindingen, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc.
16.2. De hierboven genoemde ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
16.3. Het staat de wederpartij vrij de bovengenoemde ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor wij deze aan de wederpartij ter beschikking hebben gesteld.
16.4. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.
 
Artikel 17 Geheimhouding
17.1. De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van de door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie van ons.
17.2. De wederpartij zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
17.3. De wederpartij zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door ons is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen, dan door ons is aangegeven.
17.4. De wederpartij zal geen wijzigingen aanbrengen op stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van ons.
17.5. Alle vertrouwelijke gegevens en informatie door ons verstrekt, blijven ons eigendom. De wederpartij is verplicht om alle vertrouwelijke informatie op eerste verzoek van ons onmiddellijk aan ons te retourneren zonder kopieën te behouden.
17.6. De wederpartij is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die - noodzakelijkerwijze - kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, zich schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de wederpartij, voorafgaand aan dergelijk verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
17.7. Ingeval van overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel, is de wederpartij aan ons een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding en per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van ons op volledige schadevergoeding conform de wet.
17.8. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

 

Artikel 18 Geschillen en toepasselijk recht

18.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

18.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als

enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

18.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

18.4. Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door een of meer deskundigen bij de wederpartij een expertise te (doen) verrichten.
 

Deze voorwaarden zijn ook te downloaden van onze website:

www.project-inrichting.nl/pdf/voorwaarden-witteveen.pdf